องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา โดยการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อที่ทาง อบต.วัดตูม จะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้ชาวตำบลวัดตูมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม