ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา