การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทำงานตำบลวัดตูม ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวัดตูม และผู้แทนผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา