เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2565 โดยประกอบด้วยคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนภาคการศึกษา ตัวแทนภาคศาสนา และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 และพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม