ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม2018-11-02T08:54:57+00:00

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอป [...]

มิถุนายน 30th, 2020|0 Comments

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดช้างใหญ่ พร้อมด้วยโรงเรียนวัดตูม โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดตูม พระอารามหลวง และวัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 [...]

กรกฎาคม 15th, 2019|0 Comments

กิจกรรมหนูน้อยนักธรรมนำหนูไปวัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรมนำหนูไปวัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมวสมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ วัดตูม พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา [...]

กรกฎาคม 12th, 2019|0 Comments

จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม นำจิตอาสากว่า 200 คน ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์วัดตูม เตรียมจัดพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 เมษายนนี้ ที่ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี นำกลุ่มจิตอาส [...]

มีนาคม 29th, 2019|0 Comments

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล [...]

สิงหาคม 29th, 2018|0 Comments

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื [...]

สิงหาคม 20th, 2018|0 Comments