ภาพกิจกรรม2018-11-02T08:54:57+07:00

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้ง [...]

เมษายน 29th, 2022|0 Comments

การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสธน พูลสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการระดมความคิ [...]

มีนาคม 30th, 2022|0 Comments

การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวั [...]

กุมภาพันธ์ 22nd, 2022|0 Comments

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมวัยตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม มูลนิธิก้าวพิเศษ โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และตัวแทนภาคประชาชน ได้ทำโครงการส่งเสริมแ [...]

กุมภาพันธ์ 10th, 2022|0 Comments

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจา [...]

พฤษภาคม 7th, 2021|0 Comments

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนกา [...]

มีนาคม 19th, 2021|0 Comments