ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม2018-11-02T08:54:57+07:00

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจา [...]

พฤษภาคม 7th, 2021|0 Comments

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนกา [...]

มีนาคม 19th, 2021|0 Comments

การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

มีนาคม 1st, 2021|0 Comments

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม กำนันตำบลวัดตูม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลวัดตูม พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการประชุมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมวางแผน ดำเนินการเพื่อป้องกันแ [...]

กุมภาพันธ์ 15th, 2021|0 Comments

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล [...]

ธันวาคม 17th, 2020|0 Comments

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื [...]

ธันวาคม 17th, 2020|0 Comments