ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม2018-11-02T08:54:57+00:00

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล [...]

สิงหาคม 29th, 2018|0 Comments

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื [...]

สิงหาคม 20th, 2018|0 Comments

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุม บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

กุมภาพันธ์ 15th, 2018|0 Comments

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา โดยการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือ [...]

ตุลาคม 10th, 2017|0 Comments

โครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการสร้างขว [...]

ตุลาคม 10th, 2017|0 Comments

วิทยากรพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการวิสาหกิจชุมชน

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นวิทยากรพิเศษ ตามหนังสือเรียนเชิญจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เพื่อบรรยายเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเทคโนโลยีการจั [...]

ตุลาคม 10th, 2017|0 Comments