ช่องทางการสอบถาม ขอข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ติดต่อด้วยตนเอง

ณ สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ติดต่อทางตู้รับฟังความคิดเห็น

ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ติดต่อทางหนังสือหรือจดหมาย

สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5

ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

ติดต่อทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-3570-4758

โทรสาร 0-3570-4761

สายด่วนปลัด อบต. : 0-3535-2450

สายด่วนกองคลัง : 0-3535-2451

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ (Web site)

www.wattum.go.th

ติดต่อผ่านอีเมล์ (Email)

pr-wattum@hotmail.com

6140111@dla.go.th

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น