ช่องทางการสอบถาม ขอข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ติดต่อด้วยตนเอง

ณ สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ติดต่อทางตู้รับฟังความคิดเห็น

ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ติดต่อทางหนังสือหรือจดหมาย

สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5

ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

ติดต่อทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-3570-4758

โทรสาร 0-3570-4761

สายด่วนปลัด อบต. : 0-3535-2450

สายด่วนกองคลัง : 0-3535-2451

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ (Web site)

www.wattum.go.th

ติดต่อผ่านอีเมล์ (Email)

pr-wattum@hotmail.com

6140111@dla.go.th

แบบแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ร้องเรียน กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประชาชนสามารถติดต่อเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม, ทรัพยากรธรรมชาติ, สาธารณภัย, พฤติกรรม, การบริการ ฯลฯ
  2. ขอรับบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
  3. สอบถามข้อมูลต่างๆ
  4. ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  5. แสดงความคิดเห็น / เสนอแนะ / แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ

  1. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย
  2. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไข
  3. การตอบคำถาม/แจ้งกลับ จะแจ้งให้ผู้ถามทราบตามช่องทางติดต่อที่ได้แจ้งไว้
  4. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม
  5. กรณีมีความประสงค์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนทาง E-mail สามารถส่งข้อมูลได้ที่ pr-wattum@hotmail.com หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 06-5748-4755