ตามพระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่างๆ ที่ประชาชนสนใจ และสามารถตรวจสอบ รวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ณ บริเวณชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ เฉลยบุญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม