ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงขอเรียนเชิญประชาชนและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3570-4758