ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน “มาใช้น้ำอย่างประหยัด”

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ โดย กรมทรัพยากรน้ำ