ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยการออมสำหรับคนทุกช่วงวัย ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะภาครัฐ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมรณรงค์สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมประชากรทุกช่วงวัย ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ได้บูรณาการความร่วมมือภายใต้คณะทำงานประชารัฐ เพื่อสังคม (E6) ด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในส่วนภาครัฐ โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก โดยงานครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนัก และเกิดการออมในคนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นการเตรียมการและสร้างวินัยการออมเงินให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อเป็นสูงอายุที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป