มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดย สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

มาตรการป้องกันเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

มาตรการป้องกันเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535