ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป2023-03-08T12:07:50+07:00

รณรงค์สร้างวินัยการออม เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ ไทยแลนด์ 4.0

ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยการออมสำหรับคนทุกช่วงวัย ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข [...]

กรกฎาคม 25th, 2022|0 Comments

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดย สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร มาตรการป้องกันเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ [...]

กันยายน 1st, 2021|0 Comments

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้้ามัน หรือลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็น ผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลง เมื่อเป็ [...]

สิงหาคม 8th, 2019|0 Comments

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Say No to Faom”

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย "Say No to Faom" [...]

พฤษภาคม 17th, 2019|0 Comments

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย “ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย "ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" การเลือกตั้งท้องถิ่น ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [...]

พฤศจิกายน 12th, 2018|0 Comments