ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป2018-11-02T08:51:59+07:00

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้้ามัน หรือลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็น ผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลง เมื่อเป็ [...]

สิงหาคม 8th, 2019|0 Comments

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Say No to Faom”

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย "Say No to Faom" [...]

พฤษภาคม 17th, 2019|0 Comments

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย “ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย "ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" การเลือกตั้งท้องถิ่น ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [...]

พฤศจิกายน 12th, 2018|0 Comments

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย”พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย"พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย" ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง   [...]

พฤศจิกายน 10th, 2018|0 Comments