วัยรุ่นไทยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ที่มา สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย