ประชาสัมพันธ์หนังสือเผยแพร่ “มาตรฐานตลาด”

โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สำหรับผู้ที่สนใจจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจับจ่ายซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ต่างๆ รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปปรุงสำเร็จ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

หนังสือมาตรฐานตลาด โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย