ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย

องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. สนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกาลังกาย ที่ใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาในเวลากลางวัน รวมทั้งสิ้น จานวน 8 แห่ง
1.1 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 1 ชื่อ ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย (บ้านโรงนา)
1.2 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 3 ชื่อ สนามกีฬาฟุตซอล (โรงเรียนวัดตูม) (มีไฟส่องสว่าง)
1.3 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 3 ชื่อ ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย (ริมคลองวัดตูม) (มีไฟส่องสว่าง)
1.4 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 4 ชื่อ สนามบาสเกตบอล (หมู่บ้านรุ่งเจริญ) (มีไฟส่องสว่าง)
1.5 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 4 ชื่อ ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก (หมู่บ้านรุ่งเจริญ) (มีไฟส่องสว่าง)
1.6 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 5 ชื่อ ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย (หมู่บ้านกรุงศรี)
1.7 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 5 ชื่อ สนามฟุตซอล (หมู่บ้านกรุงศรี) (มีไฟส่องสว่าง)
1.8 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 5 ชื่อ สนามฟุตบอลและเครื่องออกกำลังกาย (บ้านโคกขาม) (มีไฟส่องสว่าง)

สรุปข้อมูล มีสนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย จานวน 4 หมู่บ้าน จากทั้งหมด จานวน 5 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจานวนหมู่บ้าน

2. สนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกาลังกาย ที่ใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ในเวลากลางคืน
(มีไฟส่องสว่าง) รวมทั้งสิ้น จานวน 5 แห่ง
2.1 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 3 ชื่อ สนามกีฬาฟุตซอล (โรงเรียนวัดตูม) (มีไฟส่องสว่าง)
2.2 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 3 ชื่อ ลานกีฬาและเครื่องออกกาลังกาย (ริมคลองวัดตูม) (มีไฟส่องสว่าง)
2.3 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 4 ชื่อ สนามบาสเกตบอล (หมู่บ้านรุ่งเจริญ) (มีไฟส่องสว่าง)
2.4 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 4 ชื่อ ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก (หมู่บ้านรุ่งเจริญ) (มีไฟส่องสว่าง)
2.5 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 5 ชื่อ สนามฟุตซอล (หมู่บ้านกรุงศรี) (มีไฟส่องสว่าง)
2.6 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 5 ชื่อ สนามฟุตบอลและเครื่องออกกาลังกาย (บ้านโคกขาม) (มีไฟส่องสว่าง)

สรุปข้อมูล มีสนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ที่ใช้ออกกำลังกายและเล่น
กีฬาได้ในเวลากลางคืน (มีไฟส่องสว่าง) รวมทั้งสิ้น จานวน 5 แห่ง จากทั้งหมด จานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5

3. ข้อปฏิบัติในการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม
1. สนามกีฬา/ลานกีฬาที่ใช้ออกกำลังกายในเวลากลางวัน
ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาได้ ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. – 18.30 น.
2. สนามกีฬา/ลานกีฬาที่ใช้ออกกำลังกายในเวลากลางคืน
ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. – 20.00 น.
3. ห้ามพกพาอาวุธ และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดดเด็ดขาด
4. ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมประเมินราคา
5. สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหาในการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-3570-4758 ต่อ 16 โทรศัพท์มือถือ 08-37919591
6. องค์การบริการส่วนตาบลวัดตูม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี
7. ห้ามเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ในสนามกีฬา/ลานกีฬาก่อนได้รับอนุญาต
8. ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนาม
9. ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในในสนามกีฬา/ลานกีฬา
10. ห้ามเปิด – ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณสนามสนามกีฬา/ลานกีฬา ก่อนได้รับอนุญาต
11. องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูมขอสงวนสิทธิ์สาหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน
12. ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามกีฬา/ลานกีฬา
13. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย อบต.วัดตูม