องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมติให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากอาคาร ที่พักอาศัย และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่น และห้ามไม่ให้ดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป กรณีที่ประชาชนผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยขอแนะนำวิธีการดูแลตนเองสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ดังนี้

– ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
– ทานอาหารแบบสุกผ่านความร้อน โดยใช้ช้อนกลางส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
– หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
– ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ หรือจาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด
– หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
– งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
– ยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
และขอย้ำเตือนให้ประชาชนเช็คอิน “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนในเอกสารทุกครั้ง ที่ไปยังพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้สะดวก ในการติดตามและแจ้งข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงต่อการพบเชื้อโควิด-19