ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม2023-03-21T14:42:06+07:00

คู่มือแนวทางการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

คู่มือแนวทางการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เลือกก่อนใช้...คิดก่อนทิ้ง...ลดขยะ "ขยะ" ให้โลก เพื่อตำบลวัดตูมที่น่าอยู่ของเรา [...]

งดการจุดไฟเผาในที่โล่งทุกประเภท

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือ จากสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่ง เป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ มีผลต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอคว [...]

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]