ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว2023-06-09T17:54:02+07:00

ฐานข้อมูล ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลวัดตูม

ฐานข้อมูล ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ฐานข้อมูล ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [...]

มกราคม 10th, 2022|0 Comments

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า…วัดตูม

ความเป็นมา วัดตูม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่ริมคลองวัดตูม และริมถนนอยุธยา – อ่างทอง (หมายเลข 309) ห่างจากตัวเมืองอยุธยาประมาณ ๖ - ๗ กิโลเมตร วัดนี้ใครจะเป็นผู้สร้างและสร้างตั้งแต่เมื่อไร ไม่ปรากฏในหลักฐาน ทราบกันแต่ว่าเป็นวัดโบราณครั้งเมืองอโยธยา สร้างมาก่อนที่จะตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็น [...]

ตุลาคม 2nd, 2017|0 Comments

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า…วัดช้างใหญ่

เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวมอญที่มีความสามารถพิเศษในการเลี้ยงช้างฝึกถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยกรุงศรีอยุธยา ช้างที่สำคัญคือ เจ้าพระยาไชยยานุภาพระวางสูงสุดที่เจ้าพระยาปราบหงสาวดี จากประวัติการสร้างวัดช้างใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2250 ตรงกับช่วงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยชาวมอญร่วมกันส [...]

มิถุนายน 3rd, 2016|0 Comments