รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567