ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารและคู่มือปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558