มาตรฐานการให้บริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ฉบับเพิ่มเติม