มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ฉบับเพิ่มเติม

People Manual