แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : มาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

Staff Manual Watum