คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ที่ 740/2561 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562