ข่าวเผยแพร่

ข่าวเผยแพร่2020-07-14T03:24:54+07:00

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม สมัครเป็นสมาชิกโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ จุดรับซื้อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดต [...]

กุมภาพันธ์ 23rd, 2024|0 Comments

โครงการทำหมันแมวและสุนัข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทำหมันแมวและสุนัข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ [...]

มกราคม 8th, 2024|0 Comments

ขอเชิญร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และคว [...]

มกราคม 2nd, 2024|0 Comments

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าน้ำประปาเฉพาะของหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าน้ำประปาเฉพาะของหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม **จากเดิม** ที่ผู้ใช้บริการต้องไปชำระค่าน้ำประปา ณ ที่ทำการของหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม **เปลี่ยนเป็น** วิธีการเก็บเช่นเดียวกับผู้ใช้บริก [...]

ธันวาคม 19th, 2023|0 Comments

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนท่านที่มีอายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพดี และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณศูน [...]

ธันวาคม 12th, 2023|0 Comments

การเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 32 กาหนดไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกัน หรือต่อเน [...]

พฤศจิกายน 3rd, 2023|0 Comments