ข่าวเผยแพร่

ข่าวเผยแพร่2020-07-14T03:24:54+07:00

การเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 32 กาหนดไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกัน หรือต่อเน [...]

พฤศจิกายน 3rd, 2023|0 Comments

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา --------------------------- องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Inform [...]

มีนาคม 3rd, 2023|0 Comments

ขอเชิญยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ หมอพร้อม DID

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์บริการ หมอพร้อม DID เป็นบริการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบหมอพร้อม DID เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ การรักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้อง [...]

กุมภาพันธ์ 13th, 2023|0 Comments

กรมสรรพากร ชี้แจงพร้อมแจ้งเตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้โทรติดต่อประชาชนเพื่อติดตามการชำระภาษี หรือการให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการ โดยมีเงื่อนไขให้เพิ่มเพื่อนทาง Application Line และกดรับลิงค์ปลอมตามที่ส่งให้ รวมทั้งแจ้งรหัส [...]

กุมภาพันธ์ 10th, 2023|0 Comments

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และพืชอื่นๆ ดังนี้ - เกษตรกรรายเดิมที่มีการเพาะปลูกแล้วในพื้นที่แปลงเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชั่น Farm [...]

มกราคม 31st, 2023|0 Comments