ข่าวเผยแพร่2020-07-14T03:24:54+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การขยายกำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

มิถุนายน 30th, 2022|0 Comments

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

พฤษภาคม 6th, 2022|0 Comments

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

เมษายน 28th, 2022|0 Comments

กำหนดการมอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอเรียนเชิญท่านผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เชิญรับเงินสวัสดิการเป็นเงินสดได้ บริเวณโดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 [...]

เมษายน 20th, 2022|0 Comments

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

มีนาคม 21st, 2022|0 Comments

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะก [...]

มีนาคม 10th, 2022|0 Comments