แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
Title
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 21, 2023
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 16, 2023
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤษภาคม 11, 2021
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 16, 2023

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  นโยบาย No Gift Policy

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  Title
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 16, 2023
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 8, 2023
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 16, 2023
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เมษายน 12, 2022
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 16, 2023
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พฤษภาคม 11, 2021

   แผนป้องกันการทุจริต

   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   Title
   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน มีนาคม 8, 2023
   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เมษายน 12, 2022
   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เมษายน 12, 2022
   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เมษายน 29, 2021

    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    Title
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มีนาคม 8, 2023
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มิถุนายน 7, 2022
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เมษายน 12, 2022
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เมษายน 12, 2022

     การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
     Title
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 16, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 16, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 16, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 21, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 16, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 9, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 9, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 8, 2023
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 8, 2023

      การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      Title
      การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีนาคม 21, 2023
      การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีนาคม 20, 2023
      การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เมษายน 19, 2022
      การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เมษายน 19, 2022