อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอตามประกาศเรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจ และ การลงโทษ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดังนี้
1. การสร้างขวัญและกำลังใจ
1. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบปี 1.5 ขั้น หรือ 2 ขั้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
2. เนื่องในวันคล้ายวันเกิด หรือโอกาสพิเศษต่างๆ มีการมอบของขวัญหรือ มอบของที่ระลึก
ให้กับพนักงาน
3. มีการมอบเงินช่วยเหลือ หรือของเยี่ยม ในกรณีที่พนักงานในสังกัดเจ็บป่วย หรือประสบ
อุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ
4. มีการมอบเงินช่วยเหลือ กรณีที่บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของพนักงานในสังกัด
เสียชีวิต
2. การลงโทษ
1. มีการว่ากล่าว ตักเตือนด้วยวาจา
2. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติ เนื่องจากกระทำความผิด
4. มีการลงโทษกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566