แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566