ภาพกิจกรรม

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห [...]

2018-11-20T09:05:42+00:00 สิงหาคม 29th, 2018|ภาพกิจกรรม|

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มช [...]

2018-11-20T08:42:48+00:00 สิงหาคม 20th, 2018|ภาพกิจกรรม|

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุม บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2018-11-20T07:59:17+00:00 กุมภาพันธ์ 15th, 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา โดยการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อน พร [...]

2017-10-10T15:33:52+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

โครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำล [...]

2017-10-10T15:31:47+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

วิทยากรพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการวิสาหกิจชุมชน

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นวิทยากรพิเศษ ตามหนังสือเรียนเชิญจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เพื่อบรรยายเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเทคโนโลยีการจัดการวิสา [...]

2017-10-10T15:26:26+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมรณรงค์ “Big Cleaning Day”

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่สาธารณะโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อรักษาความสะอาดบริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กุมภ [...]

2017-10-10T15:25:03+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวัดตูม

สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวัดตูม (DJ TEEN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ร่ [...]

2017-10-10T15:21:12+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

รับมอบโล่เกียรติคุณ

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา นำโดย อาจารย์ขนิษฐา เกิดพร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์มะณิกา ทองคง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัย และน้องๆ นักศึกษา ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการ [...]

2017-10-10T15:17:05+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม

ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม - กำนันตำบลวัดตูมและคณะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน - โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) - โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยา [...]

2017-10-10T15:15:34+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|