ข้อมูลการติดต่อราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ด้วยปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกค [...]

2018-10-25T08:42:49+00:00 ตุลาคม 25th, 2018|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [...]

2019-06-18T01:34:07+00:00 ตุลาคม 13th, 2017|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารและคู่มือปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2018-10-24T08:12:48+00:00 ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลการติดต่อราชการ|