Icon

สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.00 KB 2 downloads

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต...
Icon

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) 942.41 KB 6 downloads

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ...
Icon

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.00 KB 7 downloads

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ...
Icon

งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1.14 MB 5 downloads

งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ...